YU BI Rent a car

Uslovi najma / Lease conditions

Najam vozila sa uračunatim osnovnim osiguranjem CDW u cenu gde se šteta naplaćuje u visini najma depozita u zavisnosti od grupe vozila i da klijent ima mogućnost da dokupi full kasko osiguranje SCDW pre čemu se naplata štete nulira.

Uslovi najma

1. UVODNE ODREDBE
1.1. Ovim Opštim uslovima koji se prilažu i čine sastavni deo Ugovora o najmu sklopljenog između Yubirent kao Najmodavca i pravne ili fizičke osobe kao Najmoprimca (u daljem tekstu: Ugovor), utvrđuju se ovlašćenje i upravljanje unajmljenim vozilom, preuzimanje i vraćanje vozila, održavanje vozila, kvarovi na vozilu, plaćanje najma, osiguranje, saobraćajna nezgoda te druga prava i obaveze koje potpisom Ugovora obe ugovorne strane u celosti prihvataju.
1.2. Potpisom Ugovora Najmoprimac potvrđuje da je upoznat sa cenovnikom, tarifom i pravilima osiguranja koji su priloženi u Ugovoru i čine njegov sastavni deo.
1.3. Izrazi definisani u Ugovoru o najmu, ako šta drugo nije izričito određeno imaju isto značenje i u ovim Opštiim uslovima.

2. OVLAŠĆENJE I UPRAVLJANJE IZNAJMLJENIM VOZILOM
2.1. Vozilo se daje u najam vozačima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove u pogledu minimuma godina starosti i minimuma godina posedovanja vozačke dozvole (stariji od 21 godine uz posedovanje vozačke dozvole najmanje 24 meseca).
2.2. Ugovorom o najmu, vozilo se iznajmljuje na najduži rok od mesec dana. Za najam duži od jednog meseca ili drugu vrstu najma vozila sačiniće se aneks Ugovora.
2.3. Vozilom danim u najam sme upravljati samo Najmoprimac lično ili osoba upisana od strane Najmodavca u Ugovoru kao dodatni vozač, pridržavajući se odredaba ovih Opštih uslova i svih važećih zakona.
2.4. Najmoprimac se obvezuje da će vozilo koristiti za lične potrebe, te da ga neće koristiti pod dejstvom alkohola, droga ili drugih lekova, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz naknadu, za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta, za sportske priredbe (trke ili brzinske probe) te da ga neće dati u podnajam.
2.5. Najmoprimac se obvezuje da vozilo koristiti unutar granica Republike Srbije, te neće prelaziti državnu granicu Republike Srbije bez prethodnog odobrenja Najmodavca, u suprotnome obavezan je da u potpunosti podmiri eventualno nastalu štetu (uključujući gubitak vozila).
2.6. Za korišćenje vozila izvan teritorija Republike Srbije, Najmoprimac mora tražiti prethodno odobrenje Najmodavca uz doplatu dodatnog osiguranja vozila.
2.7. Najmoprimcu se zabranjuje korišćenje vozila u sledećim državama: Albanija, Kosovo, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rusija, bivše države SSSR, Turska a uz specijalnu dozvolu BIH, Makedonija, Rumunija i Bugarska.

3. PREUZIMANJE VOZILA
3.1. Najmoprimac je prilikom preuzimanja vozila dužan da potpiše izjavu o stanju vozila (u daljem tekstu: Izjava) koja čini sastavni deo Uqovora o najmu.
3.2. Pre potpisivania Izjave Najmoprimac je dužan da provjeri stanje vozila te dodatne opreme. Ukoliko bilo koji deo navedene opreme nedostaje ili postoje neki drugi nedostaci, Najmoprimac je dužan da odmah u Izjavi naznači u čemu se ti nedostaci sastoje i u kojem smislu postoje primedbe na stanje vozila.
3.3. Potpisom Izjave Najmoprimac potvrđuje da je proverio stanje vozila, da je preuzeo mehanički ispravno vozilo sa svim pripadajućim priborom i dokumentima te da nema drugin primedbi koje se odnose na stanje i opremu vozila.
3.4. Najmoprimac vozilo preuzima sa punim rezervoarom goriva, a u slučaju vraćanja vozila sa manje goriva, naplaćuje mu se razlika uvećana za uslugu punjenja.

4. VRAĆANJE VOZILA
4.1. Najmoprimac se obvezuje da vrati vozilo u roku (sat, dan, mesec i godina) i u mestu naznačenom u Ugovoru i to u stanju u kojem ga je i preuzeo, sa svim pripadajućim priborom i dokumentima.
4.2. Najmodavac zadržava pravo zahteva za prevremeni povrat vozila.
4.3. Prilikom vraćanja vozila Najmoprimac je dužan da da na uvid ovlašćenom radniku Najmodavca Ugovor o najmu i Izjavu o stanju vozila. Ovlašćeni radnik će u prisustvu Najmoprimca izvršiti pregled vozila te će u Izjavu uneti podatke o uočenim nedostacima s obzirom na stanje u kojem je Najmoprimac preuzeo vozilo.
4.4. Najmoprimac može produžiti najam najkasnije 24 sata pre isteka najma uz odobrenje Najmodavca. U suprotnome smatra će se da je Najmoprimac protivpravno prisvojio vozilo. Ukoliko Najmoprimac ne vrati vozilo 6 sati nakon isteka Ugovora o najmu, a prethodno ne kontaktira Najmodavca, prijavljuje se krađa vozila policiji s podacima Najmoprimca.
4.5. Vraćanje vozila moguće je unutar gradskih središta za vreme radnog vremena, a van radnog vremena i izvan grada, moguća je uz dodatnu naplatu i uz prethodnu saglasnost i potvrdu Najmodavca.
4.6. Ukoliko vozilo nije vraćeno u poslovnici preuzimanja vozila nego u nekoj drugoj poslovnici Najmodavca, konačni obračun je onaj koji je izvršila ta druga poslovnica. Poslovnica koja je izdala vozilo dužna je da potvrditi taj konačni obračun i zadržava pravo da pošalje Najmoprimcu ispravljen račun u skladu sa uslovima najma u vreme preuzimanja vozila.
4.7. Ukoliko vozilo ne bude vraćeno u poslovnicu Najmodavca već bude ostavljeno na nekoj drugoj lokaciji (ispred hotela uz predaju ključeva recepciji, na aerodromu i si.) ili bude vraćeno u poslovnicu izvan njenog radnog vremena, a takav način vraćanja vozila nije ranije bio dogovoren sa Najmodavcem, Najmoprimac je dužan da plati ustanovljenu novčanu kaznu.
4.8. Ako Najmoprimac vrati vozilo posle datuma navedenog u Ugovoru o najmu, a u međuvremenu je došlo do promene cena, od dana predviđenog vraćanja vozila Najmodavac je ovlašćen da zaračuna nove cene.
4.9. Radnici Najmodavca imaju pravo da u bilo koje vreme izvrše kontrolu vozila. U slučaju da ustanove da Najmoprimac ne poštuje uslove Ugovora o najmu, radnici Najmodavca ovlašćeni su da oduzmu vozilo Najmoprimcu.

5. ODRŽAVANJE VOZILA
5.1. Najmoprimac se obvezuje da će vozilo savesno da koristi, održava, čuva i opterećuje u skladu sa uputstvom proizvođača te da neće vršiti nikakve izmene delova, sklopova ili agregata na vozilu, bez dozvole Najmodavca. U slučaju ustanovljenja oštećenja ili kvara na vozilu, Najmoprimac se obavezuje da će prestati da koristi vozilo i o tome obavesti Najmodavca.
5.2. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje valjanog računa i dokaza da je isti plaćen, nadoknaditi troškove redovnog - servisnog održavanja i odobrenih popravki na vozilu.
5.3. Najmoprimac se obavezuje da za vreme najma isprave vozila (saobracajnu dozvolu) neće ostavljati u vozilu. U slučaju krađe vozila zajedno s ispravama vozila, utvrduje se da je Najmoprimac grubo prekršio odredbe Ugovora i da tada odgovara Najmodavcu za punu visinu nastale štete i ne može se pozivati na oslobođenje od naknade štete.
5.4. Najmoprimac se obvezuje da snosi troškove pranja vozila, popravaka guma, saobraćajnih prekršaja (i nakon prestanka Ugovora), te ostalih troškova nastalih tokom korišćenja iznajmljenog vozila, izuzev troškova koji terete Najmodavca, odnosno osiguravača.

6. KVAROVI NA VOZILU
6.1. Najmodavac nije odgovoran za naknadu, kao ni za zakašnjenje nastalo usled kvara ili neispravnosti vozila.
6.2. U slučaju kvara ili ostećenja na vozilu tokom najma, Najmodavac se obavezuje da izvrši zamenu vozila Najmoprimcu u roku od 24 sata, od momenta kada je nastali kvar ili šteta Najmoprimac prijavio Najmodavcu.
6.3. Nužni hitni popravci preduzeti od strane Najmoprimca ili zamena delova vozila mogu se izvršiti samo u ovlašćenim servisima po prethodnom odobrenju Najmodavca. Najmoprimac ima pravo na povrat troskova, ali samo uz predočene račune ovlašćenog servisa koji je popravak izvršio i uz obavezno vraćanje promenjenih delova. U suprotnome, troškovi se ne priznaju!
6.4. U slučaju kvara vozila izvan teritorija Republike Srbije, Najmoprimac je obvezan da kontaktira Najmodavca u Srbiji radi dogovora oko popravke vozila. Najmodavac će refundirati trošak popravke po donošenju originalnog računa ovlašćenog servisa i dela koji je zamenjen zbog kvara. Pri prelasku državne granice Najmoprimac je u obavezi da predoči carinskom službeniku račun na overu.
6.5. Ako se kod vraćanja vozila ustanovi, da je bilo koji deo vozila ili opreme bio promenien bez odobrenja Najmodavca odnosno izgubljen, Najmoprimcu će se naplatiti šteta u visini trostruke tržišne cene, promenjenog ili izgubljenog dela opreme, važeće na dan vraćanja vozila.

7. PLAĆANJE NAJMA
7.1. Najmoprimac se obavezuje da će Najmodavcu, na njegov pismeni poziv, odmah platiti iznos za dnevni najam po ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke kao i nastale troškove koji se obračunavaju.
7.2. Ukoliko Najmoprimac podmiruje svoje obveze za najam vozila kreditnom karticom, isti daje potpisanim Ugovorom o najmu, ovlašćenje Najmodavcu da zarad troškove najma direktno izdavatelju kreditne kartice i bez slip-obrasca. U slučaju da Najmoprimac nije uplatio dodatno osiguranje (SCDW), potpisom Ugovora o najmu Najmoprimac daje ovlaštenje Najmodavcu da izdavaocu kreditne kartice naplati troškove štete na vozilu u visini franšize.
7.3. Ukoliko Najmoprimac podmiruje svoje obveze najma vozila na temelju ispostavljenog predračuna, isti je dužan podmiriti naznačeni iznos u roku i pod uslovima naznačenim na računu.
7.4. U slučaju kašnjenja u plaćanju, Najmoprimac se obvezuje da plati Najmodavcu za iznose u dinarima zakonske zatezne kamate čija je visina utvrdjena Uredbom o visini stope zatezne kamate.

8. OSIGURANJE
8.1. Tokom najma, vozilo je osigurano protiv odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima, prema zakonskim propisima i pravilima osiguranja Osiguravajuće kuće, te će se sva prava i obaveze u pogledu nastale štete rešvati na temelju tih pravila, odnosno zaključene polise osiguranja za predmetno vozilo, te ugovorenih dodataka.
8.2. Najmoprimac se obavezuje da podmiri svaku štetu, do visine pune vrednosti vozila (oštećenje, krađa, gubitak vozila) nastalu u vreme trajanja najma kao i nastalu štetu za propuštenu dobit radi popravka vozila do max. 30 dana, ukoliko je ista nastala krivicom Najmoprimca. Šteta za propustenu dobit određuje se na osnovu cenovnika za dnevni najam priloženom u Ugovoru i koji čini njegov sastavni deo.
8.3. Najmoprimac može pri sklapanju Ugovora o najmu da uplati dnevni dodatak, u iznosu odredjenom prema važećem cenovniku priloženom u Ugovoru koji čini njegov sastavni deo, za «Otkup odgovornosti za štetu na vozilu» (CDW). Time otklanja svoju odgovornost za štete iz tačke 7.2., osim ličnog učešća u toj šteti (franšiza), te u slučaju gubitka i kradje vozila ili delova.
8.4. Najmoprimac može pri sklapanju Ugovora da uplati dnevni dodatak u iznosu odredenom prema važećem cenovniiku priloženom u Ugovoru koji čini njegov sastavni deo, za «0tkup odgovornosti za gubitak, kradu vozila ili delova» (TP). Time otklanja svoju odgovornost za slučaj gubitka, krade vozila ili delova, osim ličnog učešća u toj šteti (franšiza).
8.5. Najmoprimac može pri sklapanju Ugovora posebno osigurati, u iznosu odredenom prema važećem cenovniku priloženom u Ugovoru koji čini njegov sastavni deo, vozača i putnike, do visine polise osiquranja za štetu usled smrti ili telesnih povreda, koje zadobiju u vozilu (PAI).
8.6. Najmoprimac se može ugovaranjem i plaćanjem dodatnog dnevnog osiguranja (SCDW), u iznosu odredjenom prema važećem cenoviku priloženom u Ugovoru koji čini njegov sastavni deo, dodatno osigurati od ličnog učešca u šteti - franšizi za vreme najma vozila. To osiguranje (SCDW) vredi samo za prvu štetu na vozilu, a u slučaju druge i svake iduće štete na vozilu, franšiza se napladije u punom iznosu navedenom u Ugovoru o najmu, bez obzira na procenjenu visinu štete.
8.7. Najmoprimac je obavezan da podmiri svaku štetu (oštećenja, gubitak, krada vozila ili delova, propuštena dobit), bez obzira na uplaćene dodatke iz tačke 7.3., 7.4., 7.5. i 7.6., ukoliko je do štete došlo korišćenjem vozila suprotno odredbama Ugovora i Opštih uslova, te usled grube nepažnje ili namere. 8.8. Lično učešće u šteti - franšiza zavisi od grupe vozila, odredjeno je važećom tarifom po odluci Najmodavca, koja je priložena u Ugovoru i čini njegov sastavni deo.
8.9. Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva štetu na gumama, štetu na donjem postroju vozila, unutrašnjosti vozila i vetrobranu uzrokovanu nemarom vozača, štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, sipanjem pogrešne vrste goriva, štetu koju je napravio vozač pod uticajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, štetu koju je napravio neovlašćeni vozač, bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj stanici. Ta oštećenja unajmljivač snosi sam.

9. SAOBRAĆAJNA NEZGODA
9.1. U slučaiu saobraćajne nezgode, Najmoprimac se obavezuje da odmah pozove policiju na mesto štetnog dogadaja ili prijavi štetni događaj nadležoj PolicijsKoj upravi. U suprotnom, Najmoprimac se može teretiti za nastalu štetu.
9.2. Najmoprimac se obavezuje da će osigurati vozilo od daljih šteta, te će čekati uputstva Najmodavca o daljem korišćenju vozila i postupiti u dogovoru s Najmodavcem, te mu podneti pismeno izveštaj o štetnom dogadaju.
9.3. Najmoprimac se obavezuje, u slučaju novo nastale štete, da vrati vozilo u najbližu poslovnicu Najmodavca, u radno vreme poslovnice i pod uslovima koje je odredio Najmodavac.
9.4. Najmoprimac se obavezuje da će učestvovati u svim postupcima radi naplate štete prema trećem licu, u suprotnome dužan je troškove prouzrokovane nesreće da snosi sam.

lO. OSTALO
10.1. Uslučaju povrede Ugovorenih obveza i Opštih uslova, učinjenih od strane Najmoprimca, Ugovor se raskida, a Najmoprimac se obavezuje da nadoknadi Najmodavcu svu nastalu štetu, sadržaja i obima kojeg odredi Najmodavac.
10.2. Najmoprimac svojim potpisom bezuslovno prihvata sve gore navedene uslove i garantuje za tačnost svih navedenih podataka iz isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola) i prihvata nadležnost suda u sedištu Najmodavca u slučaju sudskog spora.
10.3. U skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka GDPR Najmodavac je dužan da čuva i skladišti lične podatke u skladu sa zakonom gde trećem licu može ustupiti lične podatke samo uz sudski nalog.

Lease conditions

1. INTRODUCTORY PROVISIONS
1.1. These General Terms and Conditions, which accompany and constitute an integral part of the Lease Agreement between Yubirent as the Lessor and a legal or natural person as the Lessee (hereinafter: Agreement), set out authorization and management of the leased vehicle, its collection and return, maintenance, damage repairs, lease payment, insurance, road accident and other rights and obligations which are binding in their entirety both parties at the signature of this Agreement.
1.2. By signing the Agreement the Lessee confirms that he is acquainted with the price list, tariff and rules of insurance which accompany the Agreement and constitute an integral part thereof.
1.3. Terms defined in the Lease Agreement, unless stated otherwise, bear the same meaning in these General Terms and Conditions.

2. AUTHORIZATION AND MANAGEMENT OF THE LEASED VEHICLE
2.1. The vehicle is leased to drivers who fulfil legally required conditions as regards the minimum age and years of driving licence possession (over 21 years of age with the minimum of driving licence possession of 24 months).
2.2. The vehicle lease of one month is the longest possible deadline set out by this Lease Agreement. An annex of the Agreement shall be drawn up for the lease of more than one month or other type od vehicle lease.
2.3. Only the Lessee in person or the person authorized by the Lessee in the Agreement as an additional driver may drive the leased vehicle, abiding by all provisions of these General Terms and Conditions ana all valid laws.
2.4. The Lesse undertakes to use the vehicle for personal purposes and not to use it under the influence of alchocol, drugs or other medications, for illegal purposes, trainig drivers, passenger or goods transport with remuneration, for driving or hauling any kind of vehicel or item, for sports manifestations (races or speed trials) and not to sublease it.
2.5. The Lessee undertakes to use the vehicle within borders of the Republic of Serbia and not to pass the state border of the Republic of Serbia without the prior approval of the Lessor, otherwise he undertakes to settle in its entirety any possible damage cost (including the loss of vehicle).
2.6. The Lessee must ask for prior approval of the Lessor for the use of vehicle outside the territory of the Republic of Serbia with an additional vehicle insurance payment.
2.7. The Lessee is not allowed to use the vehicle in the following states: Albania, Kosovo, United Kingdom, Russia, former states of the SSSR, Turkey and with the special permission of Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Romania and Bulgaria.

3. VEHICLE TAKEOVER
3.1. The Lessee is obligated to sign, on the vehicle takeover, the Vehicle Status Report (hereinafter: the Report) that is integral part of the Rental Agreement.
3.2. Prior to signing tne Report the Lessee is obligated to check the status of the vehicle and additional equipment. If any part of the said equipment is missing or ther are other defects, the Lessee is obligated to specify immediately the defects and to give remarks as to tne vehicle status.
3.3. By signing the Report the Lessee confirms that he/she has checked the vehicle status and confirms his/her takeover of the mechanically operational vehicle with all accompanying accessories and documents and that there are no other remarks as to the status of the vehicle and equipment.
3.4. The Lessee collects the vehicle with full fuel tank, and in case of returning the vehicle with less fuel he shall be charged a difference increased by the fuel filling service.

4. VEHICLE RETURNING PROCEDURE
4.1. The Lessee undertakes to return the vehicle within the deadline (hour, day, month and year) and to the location as laid down in the Agreement in the condition in wich it was collected, with all pertaining equipment and documents.
4.2. The Lessor withholds the right to request an early return ot the vehicle.
4.3. On returning the vehicle the Lessee is obligated to provide for review of the Lessor's authorized employee the rental Agreement and Vehicle Status Report. The authorized employee will inspect the vehicle in the presence of the Lessee and fill out, in the Report, the details of the found defects compared to the status of the vehicle on takeover by the Lessee.
4.4. The Lessee may extend the lease at the latest 24 hours prior the expiry of the lease with the Lessor's approval. Otherwise, the vehicle shall be deemed appropriated illegally by the Lessee. If 6 hours after the expiry of the Rental Agreement the Lessee, without prior communication to the Lessor, does not return the vehicle, the vehicle alienation and the Lessee details will be reported to the police.
4.5. The return of vehicle shall be done within city centres during working hours whereas the return outside working hours and city centres is possible with additional payment and prior approval of the Lessor.
4.6. If the vehicle has not been returned to the branch office, in wich the vehicle was taken over, but to another branch office of the Lessor, the final calculation will be the one completed by such other branch office. The branch office that has performed the vehicle hand-over is obligated to confirm such final calculation and withholds the right to send to the Lessee the invoice corrected in accordance with the Rental Terms and Conditions vlid at the timofthe vehicle takeover.
4.7. If the vehicle is not returned to the Lessor branch office but is left at another location or returned to the branch office after its working hours, and such manner of vehicle return has not been agreed previously with the Lessor, the Lessee is obligated to pay contractual penalty in the amount established by a fine.
4.8. If the Lessee has returned the vehicle after tne date indicated in the Rental Agreement and the prices, meanwhile, have been changed, the Lessor is authorized to charge the new prices from the anticipated vehicle return date.
4.9. The Lessor employees have the right to perform vehicle check-up at any time. In the event of their establishing that the Lessee has not complied with the Rental Agreement terms and conditions, the Lessor employees are authorized to dispossess the vehicle from the Lessee.

5. VEHICLE MAINTENANCE
5.1. The Lessee undertakes to use the vehicle in a knowing manner, to maintain, keep and cumber it as appropriate in accordance with the producer's instructions and not to execute any changes of parts, units or assemblies on the vehicle and inform the Lessor thereof.
5.2. With a valid proof of invoice and its settlement, the Lessor shall compensate for all the costs of regular vehicle servicing maintenance and approved vehicle repairs.
5.3. The Lessee undertakes not to leave vehicle documents unattended inside the vehicle during the lease period. In case of a vehicle theft along with vehicle documents, it is understood that the Lessee has violated the provisions of this Agreement and is responsible to the Lessor for the full amount of the incurred damage and cannot call upon the exemption of compensation for the incurred damage.
5.4. The Lessee undertakes to bear all the costs of vehicle washig, tyre repairs, traffic violations (after the termination of Agreement as well), as well as all other costs incurred during the use of the leased vehicle, except from the costs borne by the Lessor, that is, the insurer.

6. VEHICLE MALFUNCTION
6.1. The Lessor shall not be held responsible neither for the compenstion nor for the delay caused by vehicle malfunction or breakdown.
6.2. In case of malfunction or damage during the lease period the Lessor undertakes to provide a replacement vehicle to the Lessee within 24 hour deadline following the report of the malfunction or damage by the Lessee to the Lessor.
6.3. All the necessary repairs undertaken by the Lessee or vehicle parts replacements may be done only at authorized servicing centres with prior approval of the Lessor. The Lessee has the right of cost refund but only upon submission of invoices from the authorized service centre where the repair was done and with compulsory return of changed parts. Otherwise, tne costs shall not be deemed valid!
6.4. In case of malfunction of the vehicle outside the territory of the Republic of Serbia, the Lessee undertakes to contact the Lessor in Serbia for the purpose of arranging vehicle repair. The Lessor shall refund the cost of repair upon submission of the original invoice from the authorized servicing centre and the part that was replaced due to the malfunction. Upon crossing the state border, the Lessee undertakes to present to the customs officer the invoice for certification.
6.5. Upon the vehicle rturn, if any part of the vehicle or its equipment is deemed shanged without prior approval by the Lessor or even lost, the Lessee shall be charged a fee in the amount of thre times the market price of the changed or lost piece of equipment, valia od the day of the vehicle return.

7. LEASE PAYMENT
7.1. The Lessee undertakes to pay to the Lessor, at his written request, the amount for daily lease at the agreed tariff as well as daily additions and the incurred costs which are added to the overall amount.
7.2. In case the Lessee settles vehicle lease obligations with credit card, he shall give authorization to the Lessor, by signing the Lease Agreement, to charge directly the credit card issuer, with no slip form, with all the costs of lease. In event the Lessee has not paid the additional insurance (SCDW), by signing the Rental Agreement the Lessee authorizes the Lessor to collect vehicle damage costs in the amount of the deductibles from the credit card issuer.
7.3. If the Lessee settles vehicle lease obligations on the basis of an issued quote, he undertakes to pay the agreed amount within deadline and under the conditions laid down in the invoice.
7.4. In case of a delay in payment, the Lessee undertakes to pay to the Lessor the legal default interests on the amount in kunas, whose amount is set out in the Regulation on the Amount of Legal Default Interests.

8. INSURANCE
8.1. During the lease period the vehicle is insured against resposibility for the damage cause to third persons, in accordance with legal regulations and rules of insurance of the Insurance Company, and all rights and obligations as regards the incurred damage shall be dealt with on the basis of those regulations, that is, the agreed insurance policy for tne vehicle in question as well as on the basis of the agred additions.
8.2. The Lessee undertakes to settle all damages up to the full amount of the vehicle (damage, theft, loss of vehicle), incurred during the lease period as well as the incurred damage for the lost profit due to the vehicle repair of a duration of up to maximum 30 days if the same was incurred due to the Lessee's fault. The damage for the lost profit is established on the basis of a price list for daily lease, which accompanies the Agreement and constitutes an integral part thereof.
8.3. At the conclusion of the Lease Agreement, the Lessee may pay a daily addition in the amount agreed on the basis of a valid price list which accompanies the Agreement and constitutes an integral part thereof, for Colision Damage Waiver (CDW). Thus he is free from any responsibility for damage from the paragaph 7.2., apart from the personaTparticipation in that damage (franchise), and in case of a loss or a theft of the vehicle or any of its parts.
8.4. Upon conclusion of this Agreement, the Lessee may pay a daily addition in the amount agreed on the basis of a valid price list which accompanies the Agreement and constitutes an integral part thereof, fot Theft Protection (TP). Thus he is free from any responsibility for cases of loss or theft of the vehicle or any of its parts, apart from the personal participation in that damage (franchise).
8.5. Upon conclusion of this Agreement, the Lessee may especially insure, in the amount agreed on the basis of a valid price list which accompanies the Agreement and constitutes an integral part thereof, driver and passengers up to the amount of insurance policy for the damage in cases of death or body injuries, Personal Accident Insurance (PAI).
8.6. Upon conclusion of this Agreement and by paying the Super Colision Damage Waiwer (SCDW) in the amount agreed on the basis of a valid price list which accompanies the Agreement and constitutes an integral part thereof, tne Lessee may additionally be insured from a personal participation in the damage - franchise during the lease period. Such insurance (SCDW) is valid only for the first damage incurred on the vehicle and in the case of the second and any following damage on the vehicle, the deductible will be payable in the full amount specifies in the Rental Agreement, regardless of the assessed value of the damage.
8.7. The Lessee undertakes to settle all damages (defects, loss, theft of the vehicle or its parts, lost profit), regardless of paid additions from paragraphs 7.3., 7.4., 7.5. and 7.6., if there was a damage incurred by using the vehicle contrary to the provisions of the Agreement and General Terms and Conditions or upon gross inattention or premeditation.
8.8. Personal participation in the damage - franchise depends on the group of vehicles, it is established by a valid tariff on the basis of the Lessor's decision, which accompanies the Agreement and is constitutes an integral part thereof.
8.9. The insurance does not in any case cover the damage on tyres, damage on the underside, the inside of the vehicle and on the windshield due to driver's carelessness, damage to the engine due to a lack of oil or filling a wrong type of fuel, damage caused by a driver under the influence of alcohol, drugs or other intoxicating substances, damage incurred by an unauthorized driver, any damage of the vehicle not reported to the competent police station. These damages are Dome by the Lessee.

9. ROAD ACCIDENT
9.1. In case of a road accident, the Lessee undertakes to summon the police at the site of the accident or to report the accident to the competent Police Station. Otherwise, the Lessee may be held resposible for the incurred damage.
9.2. The Lessee undertakes to insure the vehicle from further damages, and wait for the instructions by the Lessor on further use of the vehicle and act in accordance with the Lessor as well as submit a written report on the accident.
9.3. In case of an incurred damage, the Lessee undertakes to return the vehicle to the nearest office of the Lessor, during working hours of the office and under the conditions established by the Lessor.
9.4. The Lessee undertakes to participate in all the procedures with the purpose of charging the damage towards a third person, otherwise he must bear personally all the costs caused by the accident.

10. OTHER
10.1. In case of a violation of the Agreed Obligations and General Terms and Conditions by the Lessee, the Agreement shall be terminated and the Lessee undertakes to compensate to the Lessor for all the incurred damage in the amount and content established by the Lessor.
10.2. By signing the Agreement, the Lessee accepts unconditionally all the above mentioned conditions, guarantees the accuracy of given identification details (ID card, passport, driving licence), and accepts the authority of the court in the Lessor's place of residence in case of a dispute.
10.3. In accordance with the Law on Personal Data Protection Law, the Renter is obliged to store and store personal data in accordance with the law, where he / she can transfer personal information to a third party only with a court order.